Aktualności


wsteczWstecz

ZAPYTANIE OFERTOWE

2017-12-11

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania dot. dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Rydzyna w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz osób dorosłych, którym decyzją dyrektora MGOPS w Rydzynie przyznano pomoc formie gorącego posiłku w roku 2018 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz.1579 ze zmianami) ze względu na wartość szacowaną poniżej 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie, że w oparciu o regulamin ramowych procedur udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)wprowadzony zarządzeniem nr 2/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 4 grudnia 2017 r. o zamówienie mogą się ubiegać wyłącznie spółdzielnie socjalne działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych ( Dz.U. z 2006r. Nr 9, poz.651 ze zm.).


Dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych na terenie Gminy Rydzyna w roku 2018

I. Zamawiający
Gmina Rydzyna
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
64-130 Rydzyna ul. Rzeczypospolitej 9
NIP 697-22-07-200
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
a) przygotowanie i dostawa posiłków – obiad jednodaniowy dla dzieci i młodzieży w niżej wyszczególnionych placówkach oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Rydzyna:
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Gimnazjalnym w Rydzynie,
- Szkoła Podstawowa w Dąbczu,
- Szkoła Podstawowa w Kaczkowie z siedzibą w Rojęczynie.
b) przygotowanie oraz wydawanie posiłków – obiad dwudaniowy dla osób dorosłych.
III. Szacunkowe ilości posiłków oraz harmonogram dostarczania stanowi załącznik nr 1 do zapytania.
IV. Termin realizacji zamówienia - rok 2018 z uwzględnieniem przerw w nauce, świąt i dni wolnych od pracy.
V. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.
VI. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Dożywianie będzie realizowane:
- uczniowie dwa dni w tygodniu zupa, trzy dni w tygodniu drugie danie.
Przez użyte powyżej pojęcia zupa i drugie danie należy rozumieć:
- zupa: nie mniej niż 450 ml zupy wraz z pieczywem( bułka lub dwie kromki chleba)
- drugie danie: ziemniaki 250 g. ( zamiennie kasza, ryż, makaron), mięso 120 g, kompot 200ml. surówka 150g., W ramach drugiego dania zamawiający dopuszcza wydawanie jeden raz w tygodniu – innych potraw np. pierogi, naleśniki o gramaturze 400 g na porcję. Raz w tygodniu winna być podawana porcja ryby.
- dorośli codziennie obiad dwudaniowy o gramaturze: zupa nie mniej niż 450 ml., drugie danie ok. 400 g.
2. Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzane z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności, wg wymogów sztuki kulinarnej i sanitarnej ( zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2017 r., poz.149 z póź.zm.).
3. Wykonawca wydaje posiłki we własnych naczyniach wielokrotnego lub jednorazowego użytku wraz ze sztućcami wielokrotnego lub jednorazowego użytku.
4. Zamawiający zastrzega sobie, że podana liczba osób korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ewentualne zmiany ilości zamawianych posiłków będą zgłaszane Wykonawcy najpóźniej do godz.9.00 danego dnia.
5. Godziny wydawania posiłków w szkołach jest ustalana przez wykonawcę indywidualnie dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły.
6. Godziny wydawania posiłków dla dorosłych od 12.00 do 15.30.
7. Wykonawca zamówienia musi posiadać lub dysponować co najmniej jednym zapleczem gastronomicznym do wydawania posiłków i spożywania posiłków na terenie miasta Rydzyna. Posiadanie zaplecza wykonawca musi udokumentować.
8. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
9. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia prze okres 72 godzin w ilości 150g, z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy.
12. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na czas trwania umowy.
VI. Dokumenty jakie powinien wykonawca załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo -ofertowy wg załączonego wzoru,
2. Dokument wydany przez sanepid potwierdzający posiadanie zezwolenia na prowadzenie usługi cateringowej ( kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy),
3. Proponowany tygodniowy jadłospis,
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ( oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy).
5. Poświadczoną za zgodność z oryginałem nowo zawartą ( przedłużoną polisę) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy).
VII Termin i miejsce składania ofert.
1. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy składać osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie pok. 6, ul. Rzeczpospolitej 9 , w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Oferta na dożywianie dzieci i dorosłych” do dnia 27 grudnia 2017 r. do godziny 14.00.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony przez zamawiającego. Zamawiający zleci wykonanie zamówienia - zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie związania z ofertą.Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie
/ - / Inga Kaminiarz

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie. ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna, tel./faks: (65)538-00-08

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji