ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych ogrzewanych gazem w 2023 r. (tzw. „Dodatek gazowy„)

2023-02-01

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej w opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Przez paliwo gazowe należy rozumieć gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia.

Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. Główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzeniem grzewczym zasilanym paliwem gazowym zostało wpisane lub zgłoszone CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) do dnia 21 grudnia 2022 roku tj. wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB;
 2. Kryterium dochodowe, które nie może przekraczać:
  • dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 zł miesięcznie;
  • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie.

 Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
 • 2022 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku.

Wniosek o refundację podatku VAT składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • tradycyjnie (papierowo) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 8 (pokój nr 4);
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 1. Fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do odbiorcy obejmującą okres dotyczący wniosku;
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Załączniki:

 1. Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT (plik docx 56KB)
 2. Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT (plik pdf 297KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wniosek na zakup węgla - do 12 stycznia br.

2023-01-04

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje, że Gmina Rydzyna przystąpiła do preferencyjnego zakupu węgla.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego i nie złożyła wniosku o zakup preferencyjny w 2022r. (osoby które złożyły wnioski o zakup preferencyjny węgla do 15 listopada 2022r, NIE MOGĄ składać kolejnego wniosku)

Gospodarstwo domowe korzystające z węgla jako główne źródło ciepła, ma możliwość zakupu tańszego opału w cenie 2.000,00 zł za tonę. Zakup węgla preferencyjnego będzie można dokonać  w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1500 kg.

Informujemy, że do sprzedaży w ramach złożonego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do sprzedaży przeznaczony będzie węgiel:

 • orzech o gramaturze od 2,5 cm do 8 cm,
 • groszek o gramaturze od 0,8 cm do 3 cm,
 • miał o gramaturze od 0,1 cm do 3 cm.

Ważną informacją jest to, że gramatura popularnego ekogroszku wynosi od 0,5 cm do 2,5 cm, stąd prośba, aby przed dokonaniem zakupu sprawdzić możliwości stosowania ww węgla w posiadanym kotle.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wnioski w terminie od 9 stycznia do 12 stycznia br. r. (do godz. 15.00) można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje także, że w przypadku braku dostawy węgla na podstawie zawartej umowy z Węglokoks S.A. złożone wnioski zostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki:

 1. WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - 2023 (plik pdf 233KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”

2022-11-08

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie planuje przystąpić w 2023 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydzynie pod numerem telefonu tel. (65) 53-80-008 wew.25
do dnia 28 grudnia 2022 roku.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2023”.

 

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Ikonka symbolizująca artykuł

„Wniosek na zakup węgla” do 15 listopada br.

2022-11-08

Zgodnie z art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna informuje o przystąpieniu do zakupu węgla.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Gospodarstwo domowe korzystające z węgla jako główne źródło ciepła, ma możliwość zakupu tańszego opału w cenie 2.000,00 zł za tonę. Zakup węgla preferencyjnego będzie można dokonać w dwóch transzach maksymalnie 3 tony w okresie grzewczym 2022/2023:

- w okresie do 31 grudnia 2022 roku w ilości 1500 kg

- w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku w ilości 1500 kg.

Informujemy, że do sprzedaży w ramach złożonego wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego do sprzedaży przeznaczony będzie węgiel:

- orzech o gramaturze od 2,5 cm do 8 cm,

- groszek o gramaturze od 0,8 cm do 3 cm,

- miał o gramaturze od 0,1 cm do 3 cm.

Ważną informacją jest to, że gramatura popularnego ekogroszku wynosi od 0,5 cm do 2,5 cm, stąd prośba, aby przed dokonaniem zakupu sprawdzić możliwości stosowania ww węgla w posiadanym kotle.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 Wnioski w terminie do 15.11.2022 r. (do godz. 15.00) można składać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Załączniki:

 1. WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (plik pdf 231KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

2022-09-28

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Od  21 września 2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zostanie złożony dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie do 30 listopada 2022r.

Jak złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – wniosek ten opatruje się kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
 • tradycyjnie (papierowo): w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Istnieje także możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych w siedzibie MGOPS. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uprawniających do dodatku dla gospodarstw domowych można uzyskać w godzinach pracy MGOPS  telefonicznie pod numerem: 65 53-80-008.

Załączniki:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (plik docx 32KB)
 2. Wniosek o wypłatę dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (plik pdf 174KB)
 3. Klauzula informacyjna RODO - wykorzystywanie niektórych źródeł ciepła (plik docx 22KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat – dodatek węglowy

2022-09-19

KOMUNIKAT DYREKTORA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYDZYNIE

        Na podstawie Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących dodatku węglowego zawiadamiam, że załatwienie spraw związanych z wydaniem informacji dotyczących wniosków o wypłatę dodatku węglowego złożonych od dnia 17 sierpnia 2022r. nie nastąpi w terminie miesiąca

        Gmina Rydzyna do dnia dzisiejszego nie otrzymała środków pieniężnych na wypłatę dodatków węglowych. Wobec powyższego wypłata należnych dodatków węglowych nastąpi po otrzymaniu środków od Wojewody Wielkopolskiego. Warunkiem wypłaty dodatku węglowego będzie pozytywne zweryfikowanie wniosku.

Ikonka symbolizująca artykuł

DODATEK WĘGLOWY!

2022-08-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie realizował zadania dotyczące ustalenia prawa do dodatku węglowego i wypłaty przysługującego świadczenia dla mieszkańców naszej Gminy.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. 

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy wynosi 3 tysiące złotych i jest on przyznawany jednorazowo.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek węglowy?

Wnioski o dodatek węglowy można składać do 30 listopada 2022 r. :

- w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania albo za pomocą poczty tradycyjnej,

- osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP - jako pismo ogólne do urzędu.

Zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej. Istnieje także możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków uprawniających do dodatku węglowego (wniosków, niezbędnych dokumentów itp.) można uzyskać w godzinach pracy MGOPS  telefonicznie pod numerem: 65 53-80-008.

Załączniki:

 1. Wniosek o dodatek węglowy (plik doc 116KB)
 2. Wniosek o dodatek węglowy (plik pdf 174KB)
 3. Klauzula informacyjna dodatek węglowy (plik pdf 38KB)
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

ul. Rzeczypospolitej 9
64-130 Rydzyna
tel./faks: (65)538-00-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO