Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-25

Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Rozporządzenie Rady Ministrów zawiera wytyczne komu, na jakich zasadach, na jaki czas i ile należy się za udzielenie schronienia i wyżywienia osobie, która po 24 lutego 2022r. przekroczyła polsko-ukraińską granicę.

Świadczenie pieniężne 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

– Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

– Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty ich złożenia.

– Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

– Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:

 • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik pdf 488KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 65KB)

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy /Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України

Data publikacji: 2022-03-25

Od 21 marca 2022r. można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

Punkt składania wniosków mieści się w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9 i jest czynny w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а тазаяву про грошову допомогуpdf

правильно заповнена заявка - шаблонкож оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Załączniki:

 1. Wniosek o pomoc finansową / заяву про грошову допомогу (plik docx 42KB)
 2. Wniosek o pomoc finansową / заяву про грошову допомогу (plik pdf 199KB)

Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-21

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

 • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
 • jak wypełnić i wysłać wniosek,
 • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

номер телефону 22 444 02 55

Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна надсилати на електронну адресу UA@zus.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Data publikacji: 2022-03-16

Безoплатна правова допомога, безкоштовні консультації громадян та безкоштовне посередництво(медіація)

ulotka pomoc

Załączniki:

 1. Informator - język polski (plik docx 30KB)
 2. Інформатор – ураїньською (plik docx 31KB)

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy / Інформаційний листок для біженців з України

Data publikacji: 2022-03-14

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy (plik pdf 432KB)
 2. Інформаційний листок для біженців з України (plik pdf 490KB)
 3. Information leaflet for refugees from Ukraine (plik pdf 506KB)
 4. Информационная листовка для беженцев из Украины (plik pdf 513KB)

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

Data publikacji: 2022-01-04

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Formularze wniosków o dodatek osłonowy dostępne są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 65 53-80-008, w godzinach: w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Dodatek osłonowy stanowi część rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie przepisami ustawy będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Załączniki:

 1. wniosek o dodatek osłonowy (plik docx 58KB)
 2. wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 239KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-12-21

Informujemy, że w piątek, 24 grudnia 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie nieczynny. Dzień wolny został ustalony w związku ze świętem przypadającym w sobotę, 25 grudnia 2021 roku


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...