ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Rydzyna dla dzieci i seniorów

2024-03-27

Czy wiesz, że w latach 2019-2023 Gmina Rydzyna odpowiadając na potrzeby i oczekiwania swoich mieszkańców?:

– zorganizowała ponad 11.079 godzin usług opiekuńczych, by wesprzeć w codziennym funkcjonowaniu osoby starsze, z niepełnosprawnością, niesamodzielne i przeznaczyła na to kwotę 540 tys. zł,

– przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Gmina Przyjazna Seniorom i wydała lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora, z której skorzystało 255 seniorów,

– w ramach lokalnego projektu „Senior bezpieczny w sieci” zorganizowała bezpłatne warsztaty komputerowe dla osób w wieku 60+, służące przede wszystkim rozwinięciu umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu,

– zorganizowała wsparcie dla członków rodzin na co dzień sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną w postaci 1084 godzin bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej i pozyskała dofinansowanie w kwocie 44 tys. zł,

– realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego 25 seniorom w wieku 65+ świadczone są usługi teleopieki przy użyciu „opasek bezpieczeństwa”, służące poprawie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych,

– aby zapewnić mieszkańcom szerszego dostęp do ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych, opracowała i wdrożyła program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV), w ramach którego bezpłatnymi szczepieniami objęto dziewczynki w wieku 12 -13 lat,

– realizowała lokalny projekt działań profilaktycznych pod nazwą „W Rodzinie siła!”, którego celem było wsparcie funkcjonowania rodziny poprzez rozwijanie kompetencji interpersonalnych i budowanie prospołecznej postawy wśród dzieci i dorosłych;

– wdrażała korzystne rozwiązania w zakresie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy i systematycznie aplikowała o środki zewnętrzne (ponad 161 tys. zł), aby zapewnić potrzebującym dzieciom, młodzieży i osobom starszym posiłek w szkole i w domu,

– prowadziła Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach którego udzielane było osobom i rodzinom w kryzysie wsparcie psychologiczne (439 godzin dyżurów psychologa) oraz poradnictwa w zakresie prawa rodzinnego oraz postępowania przed sądem i przygotowania pism procesowych (460 godzin dyżurów specjalisty),

– wspierała organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w ramach którego zagospodarowanie czasu wolnego połączone było z rozwijaniem zdolności do prowadzenia zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień oraz organizację form aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym powstawania na terenie naszej Gminy Stref Aktywności Rodzinnej .

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację ww. programów wydatkował środki finansowe w wysokości 680 tys. złotych.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatku osłonowym

2024-03-05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie przypomina, że do 30 kwietnia 2024 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek jest  przedłużeniem  kolejnych regulacji, które wspierają polskie rodziny i ma  na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/ 286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9, pokój nr 4,

kontakt telefoniczny: 65 538-00-008 wew. 24

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

2023-11-02

Gmina Rydzyna, zamierza złożyć wniosek w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Programu, proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Rzeczypospolitej 9 w Rydzynie, tel. 65 5380-008 w terminie do 10 listopada 2023r. Informacji w sprawie udziela Pani Elżbieta Biernaczyk Kierownik Działu Świadczeń i Usług.

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

ul. Rzeczypospolitej 9
64-130 Rydzyna
tel./faks: (65)538-00-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO