ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Bon energetyczny 2024

2024-07-11

Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia 01.08.2024 r.  będzie można składać wnioski o bon energetyczny.  

Wzór wniosku został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Wnioski w wersji papierowej można pobrać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

Wnioski będą przyjmowane do 30.09.2024 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawione zostaną bez rozpoznania.

Bon będzie wypłacany jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2500 zł* miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł* miesięcznie na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania bonu energetycznego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w 2023 roku.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokości bonu energetycznego –

wysokość bonu energetycznego za okres od 01.07.2024r. do 31.12.2024r. (jedna kwota na cały okres):

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300,00 zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2500 złotych miesięcznie,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 400,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 500,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 600,00 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.

Bon energetyczny w wyższej kwocie można otrzymać, jeśli:

główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest  zasilane energią elektryczną i źródło takie jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Wysokość bonu energetycznego w wyższej kwocie wynosi:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 600 zł przy założeniu że jego dochód nie przekroczy 2500 złotych miesięcznie,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 800 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 1000 przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1200 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.


Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

 • na piśmie w postaci elektronicznej – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.; wniosek złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 • na piśmie w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym podpisem – wniosek składa się osobiście – od 01 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie lub nadaje w placówce pocztowej;
 • minister właściwy do spraw informatyzacji może udostępnić usługę umożliwiającą złożenie wniosku przy użyciu aplikacji mObywatel, wniosek złożony przy użyciu aplikacji mObywatel opatruje się zaawansowaną pieczęcią elektroniczną, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy z wykorzystaniem certyfikatu podstawowego;

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Wniosek o wypłatę bonu rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu bonu zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego we wniosku adres poczty elektronicznej.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu w terminie 14 dni od otrzymania tego bonu.

 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy MGOPS pod numerem tel. 65 538 00 08, wew.24 i 25.

Załączniki:

 1. Wzor wniosku bon energetyczny (plik pdf 254KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wielkopolska Infolinia Wsparcia

2024-06-14

Z myślą o najstarszych mieszkankach i mieszkańcach Wielkopolski oraz opiekunach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Poznaniu uruchomił Wielkopolską Infolinię Wsparcia.

Asystenci Teleopieki są dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, pod numerem telefonu: 61 4 499 499.

Oferują:
- Rozmowy na codzienne tematy.
- Informacje na temat dostępnych usług dla osób starszych i opiekunów w Wielkopolsce.
- Porady dotyczące korzystania z systemu pomocy społecznej.
- Wskazówki dotyczące dostępnych zasobów i programów wsparcia w regionie.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej ROPS-u, gdzie znajduje się plakat oraz ulotki do pobrania: https://rops.poznan.pl/aktualnosci/wielkopolska-infolinia-wsparcia-dla-seniorow-i-opiekunow-juz-dziala.

Informacje znajdują się  również na  profilu Facebook: https://www.facebook.com/ROPSwPoznaniu/posts/pfbid022pDNRofQMoTXD6Pr79P6Bk7tUgnV1gV6uDXAPcPp5P48gpG2kkfVV1jiLAutiV9Ll

Ikonka symbolizująca artykuł

Gmina Rydzyna dla dzieci i seniorów

2024-03-27

Czy wiesz, że w latach 2019-2023 Gmina Rydzyna odpowiadając na potrzeby i oczekiwania swoich mieszkańców?:

– zorganizowała ponad 11.079 godzin usług opiekuńczych, by wesprzeć w codziennym funkcjonowaniu osoby starsze, z niepełnosprawnością, niesamodzielne i przeznaczyła na to kwotę 540 tys. zł,

– przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Gmina Przyjazna Seniorom i wydała lokalną edycję Ogólnopolskiej Karty Seniora, z której skorzystało 255 seniorów,

– w ramach lokalnego projektu „Senior bezpieczny w sieci” zorganizowała bezpłatne warsztaty komputerowe dla osób w wieku 60+, służące przede wszystkim rozwinięciu umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu,

– zorganizowała wsparcie dla członków rodzin na co dzień sprawujących bezpośrednia opiekę nad osobą niepełnosprawną w postaci 1084 godzin bezpłatnej usługi opieki wytchnieniowej i pozyskała dofinansowanie w kwocie 44 tys. zł,

– realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów”, w ramach którego 25 seniorom w wieku 65+ świadczone są usługi teleopieki przy użyciu „opasek bezpieczeństwa”, służące poprawie poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych,

– aby zapewnić mieszkańcom szerszego dostęp do ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych, opracowała i wdrożyła program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV), w ramach którego bezpłatnymi szczepieniami objęto dziewczynki w wieku 12 -13 lat,

– realizowała lokalny projekt działań profilaktycznych pod nazwą „W Rodzinie siła!”, którego celem było wsparcie funkcjonowania rodziny poprzez rozwijanie kompetencji interpersonalnych i budowanie prospołecznej postawy wśród dzieci i dorosłych;

– wdrażała korzystne rozwiązania w zakresie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy i systematycznie aplikowała o środki zewnętrzne (ponad 161 tys. zł), aby zapewnić potrzebującym dzieciom, młodzieży i osobom starszym posiłek w szkole i w domu,

– prowadziła Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w ramach którego udzielane było osobom i rodzinom w kryzysie wsparcie psychologiczne (439 godzin dyżurów psychologa) oraz poradnictwa w zakresie prawa rodzinnego oraz postępowania przed sądem i przygotowania pism procesowych (460 godzin dyżurów specjalisty),

– wspierała organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, w ramach którego zagospodarowanie czasu wolnego połączone było z rozwijaniem zdolności do prowadzenia zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień oraz organizację form aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym powstawania na terenie naszej Gminy Stref Aktywności Rodzinnej .

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację ww. programów wydatkował środki finansowe w wysokości 680 tys. złotych.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

2024-03-06
Plakat AOON 2024 - umowa
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o dodatku osłonowym

2024-03-05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie przypomina, że do 30 kwietnia 2024 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek jest  przedłużeniem  kolejnych regulacji, które wspierają polskie rodziny i ma  na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/ 286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9, pokój nr 4,

kontakt telefoniczny: 65 538-00-008 wew. 24

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

ul. Rzeczypospolitej 9
64-130 Rydzyna
tel./faks: (65)538-00-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO