Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

Korpus Wsparcia Seniorów

Data publikacji: 2022-06-09

W dniu 8 czerwca 2022r. w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w sprawie usług teleopieki dla osób w wieku 65 plus. Działania prowadzone są w ramach uchwalonego przez Radę Miejską Rydzyny gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. W spotkaniu uczestniczył Pan Kornel Malchrek Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.

Podczas spotkania seniorzy otrzymali bezpłatnie teleopaski – urządzenia pomiarowe i kontaktowe, które są podstawowymi elementami systemu teleopieki. Przedstawiciel Firmy HRP z Łodzi, która dostarczyła urządzenia, szczegółowo objaśniał i instruował zebranych seniorów, w jaki sposób użytkować opaskę bezpieczeństwa. Korzyści, które związane są z udziałem w proponowanym systemem teleopieki to: monitorowanie parametrów życiowych użytkowania przez telecentrum, wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia, możliwość stałego doglądu użytkownika przez członków rodziny.

Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie do końca roku 2022. Podczas jego realizacji będzie prowadzony monitoring jakości i efektywności świadczonych usług, aby w przyszłości móc poszerzyć jego zakres o nowych użytkowników.

FotoFoto

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

Data publikacji: 2022-06-03

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

realizuje nowy program „WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY”

 

Gmina Rydzyna reprezentowana przez Burmistrza Pana Kornela Malcherek podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, którego celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

 

Karta przysługuje:

 • rodzicom, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek,

(przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

 • małżonkowi rodzica,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • dzieciom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,

(przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

Ważne informacje:

 • Karta oraz jej duplikat są przyznawane bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 • Duplikat wydaje się w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty.
 • Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.
 • Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.
 • Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
 • Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

Kontakt pod numerami tel.: 65 5380-008   

Adres e-mail: ops@rydzyna.pl

Więcej informacji o Programie „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz katalog partnerów Programu dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Załączniki:

 1. Wniosek - Wielkopolska Karta Rodziny (plik docx 31KB)
 2. Wniosek - Wielkopolska Karta Rodziny (plik pdf 163KB)
 3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik doc 25KB)
 4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik pdf 57KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-05-31

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w dniu 10 czerwca 2022r. (piątek) będzie nieczynny.

Informuje się, że na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, dzień 10 czerwca 2022r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-25

Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Rozporządzenie Rady Ministrów zawiera wytyczne komu, na jakich zasadach, na jaki czas i ile należy się za udzielenie schronienia i wyżywienia osobie, która po 24 lutego 2022r. przekroczyła polsko-ukraińską granicę.

Świadczenie pieniężne 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

– Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

– Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty ich złożenia.

– Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

– Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:

 • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik pdf 488KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 65KB)

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy /Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України

Data publikacji: 2022-03-25

Od 21 marca 2022r. można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

Punkt składania wniosków mieści się w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9 i jest czynny w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а тазаяву про грошову допомогуpdf

правильно заповнена заявка - шаблонкож оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Załączniki:

 1. Wniosek o pomoc finansową / заяву про грошову допомогу (plik docx 42KB)
 2. Wniosek o pomoc finansową / заяву про грошову допомогу (plik pdf 199KB)

Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-21

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

 • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
 • jak wypełnić i wysłać wniosek,
 • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

номер телефону 22 444 02 55

Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна надсилати на електронну адресу UA@zus.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Data publikacji: 2022-03-16

Безoплатна правова допомога, безкоштовні консультації громадян та безкоштовне посередництво(медіація)

ulotka pomoc

Załączniki:

 1. Informator - język polski (plik docx 30KB)
 2. Інформатор – ураїньською (plik docx 31KB)

Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy / Інформаційний листок для біженців з України

Data publikacji: 2022-03-14

Załączniki:

 1. Ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy (plik pdf 432KB)
 2. Інформаційний листок для біженців з України (plik pdf 490KB)
 3. Information leaflet for refugees from Ukraine (plik pdf 506KB)
 4. Информационная листовка для беженцев из Украины (plik pdf 513KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...