ikona wczytywania strony

Aktualności ❯ (Archiwum)

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na okres 2022/2023

2022-08-02

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie przypomina o możliwości złożenia wniosków o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kolejny okres zasiłkowy 2022/2023

- funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy 2022/2023

Wnioski drogą elektroniczną można  składać już od dnia 1 lipca 2022r. przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, to rok 2021.

Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres świadczeniowy będzie można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Rydzynie od 1 sierpnia 2022r.

Ikonka symbolizująca artykuł

SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA RODZIN

2022-08-01

          

Specjalistyczne wsparcie dla rodzin

Załączniki:

 1. Krokus Wojewoda 2022 (plik pdf 382KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY W RYDZYNIE

2022-07-18

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi nieodpłatną działalność skierowaną do wszystkich mieszkańców Gminy Rydzyna, którzy mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, w szczególności do osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, osób doświadczających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc.

Punkt mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9 – piętro I.

DYŻURY SPECJALISTÓW:

SPECJALISTA DS. UZALEŻNIEŃ

wtorek godz. 16:00 – 19:00

 • motywowanie osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
 • dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzinom;

 

PSYCHOLOG

wtorek godz. 14:00 – 17:00

 • pomocy psychologicznej osobom w kryzysie, sytuacjach trudnych,
 • poradnictwo rodzinne, w tym w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów,
 • wsparcia psychologicznego dla osób chcących poradzić sobie z problemem uzależnienia,
 • wsparcia psychologicznego dla partnerów oraz dorosłych dzieci osób uzależnionych,
 • wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy fizycznej lub psychicznej;

KURATOR SPECJALISTA

czwartek godz. 13:30 – 15:30

 • poradnictwo i edukacja na temat zjawiska przemocy w rodzinie, praw i ochrony osób zagrożonych przemocą w rodzinie, możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy w rodzinie,
 • poradnictwo rodzinne, w tym dotyczące postępowania przed sądem, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego (ustalanie alimentów, ojcostwa, sprawowanie władzy rodzicielskiej i opieki nad dzieckiem itp.), pomoc w redagowaniu pism urzędowych i procesowych.

 

Prosimy o wcześniejsze osobiste lub telefoniczne ustalanie terminów konsultacji:

Sekretariat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie - tel. 65 5380-008

Specjalista ds. Uzależnień - tel. 601-250-313

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

2022-07-06

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Ikonka symbolizująca artykuł

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie zaprasza rodziców i wychowawców na cykl warsztatów Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. 1: Budowanie relacji rodzic-dziecko.

2022-07-06

      

Szkoła dla rodziców
Ikonka symbolizująca artykuł

Działamy dla siebie - czyli jak skutecznie stawić czoła trudnościom

2022-07-05

         

Plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Korpus Wsparcia Seniorów

2022-06-09

W dniu 8 czerwca 2022r. w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w sprawie usług teleopieki dla osób w wieku 65 plus. Działania prowadzone są w ramach uchwalonego przez Radę Miejską Rydzyny gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. W spotkaniu uczestniczył Pan Kornel Malchrek Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna.

Podczas spotkania seniorzy otrzymali bezpłatnie teleopaski – urządzenia pomiarowe i kontaktowe, które są podstawowymi elementami systemu teleopieki. Przedstawiciel Firmy HRP z Łodzi, która dostarczyła urządzenia, szczegółowo objaśniał i instruował zebranych seniorów, w jaki sposób użytkować opaskę bezpieczeństwa. Korzyści, które związane są z udziałem w proponowanym systemem teleopieki to: monitorowanie parametrów życiowych użytkowania przez telecentrum, wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia, możliwość stałego doglądu użytkownika przez członków rodziny.

Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie do końca roku 2022. Podczas jego realizacji będzie prowadzony monitoring jakości i efektywności świadczonych usług, aby w przyszłości móc poszerzyć jego zakres o nowych użytkowników.

FotoFoto
Ikonka symbolizująca artykuł

WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY

2022-06-03

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

realizuje nowy program „WIELKOPOLSKA KARTA RODZINY”

 

Gmina Rydzyna reprezentowana przez Burmistrza Pana Kornela Malcherek podpisała Porozumienie Partnerskie z Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, którego celem jest realizacja Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

 

Karta przysługuje:

 • rodzicom, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek,

(przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),

 • małżonkowi rodzica,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • dzieciom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,

(przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

Ważne informacje:

 • Karta oraz jej duplikat są przyznawane bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 • Duplikat wydaje się w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty.
 • Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.
 • Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.
 • Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
 • Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

Kontakt pod numerami tel.: 65 5380-008   

Adres e-mail: ops@rydzyna.pl

Więcej informacji o Programie „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz katalog partnerów Programu dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Załączniki:

 1. Wniosek - Wielkopolska Karta Rodziny (plik docx 31KB)
 2. Wniosek - Wielkopolska Karta Rodziny (plik pdf 163KB)
 3. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik doc 25KB)
 4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (plik pdf 57KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2022-05-31

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w dniu 10 czerwca 2022r. (piątek) będzie nieczynny.

Informuje się, że na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, dzień 10 czerwca 2022r. jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy

2022-03-25

Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Rozporządzenie Rady Ministrów zawiera wytyczne komu, na jakich zasadach, na jaki czas i ile należy się za udzielenie schronienia i wyżywienia osobie, która po 24 lutego 2022r. przekroczyła polsko-ukraińską granicę.

Świadczenie pieniężne 40 zł dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

– Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9, w godzinach jego urzędowania.

– Wnioski będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty ich złożenia.

– Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

– Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Osoba składająca wniosek musi pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie, że:

 • zapewnia łącznie: zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania” stanowiącej załącznik do wniosku;
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania nie wypłacono już świadczenia;
 • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
 • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Załączniki:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy (plik pdf 488KB)
 2. Klauzula informacyjna RODO (plik pdf 65KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy /Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України

2022-03-25

Od 21 marca 2022r. można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

Punkt składania wniosków mieści się w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9 i jest czynny w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Заявка на виплату одноразової фінансової допомоги

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а тазаяву про грошову допомогуpdf

правильно заповнена заявка - шаблонкож оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Załączniki:

 1. Wniosek o pomoc finansową / заяву про грошову допомогу (plik docx 42KB)
 2. Wniosek o pomoc finansową / заяву про грошову допомогу (plik pdf 199KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszyła infolinia w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy

2022-03-21

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

 • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
 • jak wypełnić i wysłać wniosek,
 • jak zarejestrować profil na Portalu Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

номер телефону 22 444 02 55

Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна надсилати на електронну адресу UA@zus.pl

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

2022-03-16

Безoплатна правова допомога, безкоштовні консультації громадян та безкоштовне посередництво(медіація)

ulotka pomoc

Załączniki:

 1. Informator - język polski (plik docx 30KB)
 2. Інформатор – ураїньською (plik docx 31KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy - nowe świadczenie!

2022-01-04

Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.

Formularze wniosków o dodatek osłonowy dostępne są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 65 53-80-008, w godzinach: w poniedziałek od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Dodatek osłonowy stanowi część rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie przepisami ustawy będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:

> elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego,

 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9.

Pozostałe informacje

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Załączniki:

 1. wniosek o dodatek osłonowy (plik docx 58KB)
 2. wniosek o dodatek osłonowy (plik pdf 239KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2021-12-21

Informujemy, że w piątek, 24 grudnia 2021 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie nieczynny. Dzień wolny został ustalony w związku ze świętem przypadającym w sobotę, 25 grudnia 2021 roku

Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

2021-11-15

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie planuje przystąpić w 2022 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.


Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydzynie pod numerem telefonu tel. (65) 53-80-008 wew.25
do dnia 28 grudnia 2021 roku.Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2022 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”.

Ikonka symbolizująca artykuł

KRYZYSOWNIK

2021-10-08

Serdecznie zapraszamy do korzystania z „Kryzysownika”, stworzonego we współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”.

Polecam również Państwa uwadze materiały powstałe w ramach kampanii na rzecz zdrowia psychicznego #PrawdziwiLudzie. Znajdą je Państwo na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu: rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne.

Załączniki:

 1. Kryzysownik (plik pdf 31056KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

PSYCHOLOGICZNY PUNKT KONSULTACYJNY

2021-08-23

Od września 2021r. zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie

przy ul. Rzeczypospolitej 9

w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 1500 do 1700

Zakres działań psychologa:

 • pomoc psychologiczna osobom w kryzysie, sytuacjach trudnych,
 • poradnictwo w zakresie kompetencji wychowawczych dla rodziców i opiekunów,
 • poradnictwo rodzinnego,
 • wsparcie psychologiczne dla osób chcących poradzić sobie z problemem uzależnienia,
 • wsparcie psychologicznego dla partnerów oraz dorosłych dzieci osób uzależnionych,
 • wsparcie psychologicznego dla osób doświadczających przemocy fizycznej lub psychicznej,
 • pomoc w samopoznaniu, znalezieniu przyczyn problemów, trudności czy niepowodzeń w różnych sferach życia (emocjonalnej, zawodowej, rodzinnej).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z poradnictwa prosi się o wcześniejszą rejestrację pod numerem 65 538-00-08.

Pomoc psychologiczna udzielana w punkcie konsultacyjnym jest bezpłatna!

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na okres 2021/2022

2021-08-03

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie przypomina o możliwości złożenia wniosków o ustalenie prawa do:

- zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022

- funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy 2021/2022 

Wnioski drogą elektroniczną można  składać już od dnia 1 lipca 2021 r. przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia

W przypadku wniosków o zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny rokiem bazowym, na podstawie którego obliczany będzie dochód rodziny, to rok 2020.

Druki wniosków na wszystkie rodzaje świadczeń na nowy okres świadczeniowy będzie można pobrać ze strony internetowej lub pobrać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Rydzynie od 1 sierpnia 2021r.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dobry start 300+ dla ucznia – pomoc w składaniu wniosku elektronicznego

2021-08-02

10 sierpnia w godzinach 9.00 - 13.00 przyjdź do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie celem założenia profilu na PUE - ZUS wykorzystywanego do złożenia wniosku Dobry start 300+ .

Plakat dobry start 300+
Ikonka symbolizująca artykuł

Zmiana w programie "Dobry Start"- od 1.07.2021r. w ZUS

2021-07-01

Dnia 15 czerwca 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.
Składanie wniosków będzie odbywać się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną, a obsługą programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

 • przez bankowość elektroniczną
 • portal Emp@tia
 • PUE ZUS

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina...

Logo dobry start
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do pracy

2021-04-08

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości i finansów.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie http://bip.mgops.rydzyna.pl/dokument/36
Telefon do kontaktu 65 53 80 008.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie Rodzina 500+

2021-02-01

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać
wsparcie trzeba złożyć wniosek.

Wniosek online.

Wniosek złóż w gminie, w której mieszkasz. Od 1 lutego możesz to zrobić w prosty sposób przez internet.
Dostępne są 3 kanały:
• strona empatia.mrips.gov.pl
• bankowość elektroniczna
• platforma PUE ZUS

Wniosek w urzędzie.

Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Plakat

Załączniki:

 1. Informator Rodzina 500+ (plik pdf 158KB)
 2. krótki Informator 500+ (plik pdf 179KB)
 3. ulotka 500+ (plik pdf 155KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat

2020-12-30

Informuje się, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w dniu 31 grudnia 2020 roku będzie czynny do godziny 13:00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat

2020-12-17

Informuje się, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w dniu 24 grudnia 2020 roku będzie nieczynny.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - Dożywianie 2021

2020-12-17

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania dot. dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Rydzyna w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz osób dorosłych, którym decyzją dyrektora MGOPS w Rydzynie przyznano pomoc w formie gorącego posiłku w roku 2021 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - Dożywianie 2021 (plik docx 21KB)
 2. zał.1 - posiłki harmonogram 2021 (plik doc 40KB)
 3. zał.2 - formularz ofertowy 2021 (plik docx 14KB)
 4. zał.3 - wzór umowa dozywianie MGOPS 2021 (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

2020-12-17

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie planuje przystąpić w 2021 roku do Programu Opieka wytchnieniowa- edycja 2021, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego celem jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydzynie pod numerem telefonu tel. (65) 53-80-008 wew.25

do dnia 28 grudnia 2020 roku.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2021 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu Opieka wytchnieniowa-edycja 2021.

Ważne strony gdzie można uzyskać informację:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-nabor-wnioskow-do-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021-dla-samorzadow2

http://http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1135,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

Ikonka symbolizująca artykuł

Informujemy, iż Gmina Rydzyna otrzymała grant w łącznej kwocie 52.749,90 zł na wsparcie: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie

2020-10-23
w ramach Projektu STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Informujemy, iż Gmina Rydzyna otrzymała grant w łącznej kwocie 52.749,90 zł na wsparcie: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-10-20
W celu zminimalizowania ryzyka zarażenia się i rozprzestrzeniania wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, prosimy o zapoznanie się z zasadami obsługi petentów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie. Stosując się do zasad, chronisz siebie i innych.

Czytaj całość artykułu "KOMUNIKAT"

Ikonka symbolizująca artykuł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w dniu 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) będzie nieczynny.

2020-08-04
Informuje się, że na podstawie zarządzenia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie, dzień 17 sierpnia 2020r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela tj. za dzień 15 sierpnia 2020r.(sobota)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+

2020-07-01
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie przypomina, iż świadczenie wychowawcze 500+ zostało przyznane na okres świadczeniowy 2019/2021 tj. do 31 maja 2021 r.
Zatem nie trzeba składać w tym roku wniosków na świadczenie wychowawcze.
Kolejne terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+:
- od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną
- od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym na okres 2020/2021

2020-07-01
Wniosek o świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o 300+

2020-07-01
Wniosek o świadczenie Dobry Start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.
Przypominamy, iż program Dobry Start nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. zerówce prowadzonej w szkole, a także nie obejmuje studentów.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat

2020-03-16
Komunikat
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie
od 16 marca 2020 roku
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie ogranicza bezpośrednie przyjmowanie interesantów!
W związku z wystąpieniem dużej ilości zachorowań na wirus COVID 19 uprzejmie informujemy, że od dnia 16 marca 2020 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie zamknięty dla interesantów.
W sprawach pilnych interesanci będą przyjmowani tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty pod numerem telefonu 65 538 00 08.
Wszelkie sprawy należy załatwiać poprzez kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną przez skrzynkę mailowa: ops@rydzyna.pl i ePUAP.
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu pozyskania wszelkich wyjaśnień i informacji, które umożliwią prawidłowe złożenie wniosków.
W sprawach pilnych wypełnione wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Rzeczypospolitej 9. Składanie dokumentów będzie ograniczać się do ich przyjęcia i będzie odbywać się na parterze budynku, po przywołaniu pracownika.
Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT

2020-03-11
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Rydzyna
W związku z istniejącym zagrożeniem zakażenia koronawirusem, zwracam się do mieszkańców Gminy Rydzyna z prośbą o korzystanie z poczty elektronicznej lub z informacji telefonicznej w celu załatwienia spraw w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie.
Bezpośredni kontakt mieszkańca z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, proszę ograniczyć do spraw pilnych lub których załatwienie wymaga osobistego stawiennictwa.
Ograniczenie bezpośrednich kontaktów ma na celu zmniejszenie zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Z poważaniem
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rydzynie
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - Dożywianie 2020

2019-12-16
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania dot. dożywiania dzieci w szkołach na terenie Gminy Rydzyna w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz osób dorosłych, którym decyzją dyrektora MGOPS w Rydzynie przyznano pomoc formie gorącego posiłku w roku 2020 z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe - Dożywianie 2020 (plik docx 21KB)
 2. zał.1 - posiłki harmonogram 2020 (plik doc 39KB)
 3. zał.2 - formularz ofertowy 2020 (plik docx 14KB)
 4. zał.3 - wzór umowa dozywianie MGOPS 2020 (plik docx 17KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga!!!

2019-12-11
Informuje się, że w dniu 14 grudnia 2019r. (sobota) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie czynny w godz. 7:30 - 13:30.
Jednocześnie podaje się, że dzień 27 grudnia 2019r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy.
Ikonka symbolizująca artykuł

Dyżury psychologa w MGOPS Rydzyna

2019-09-17
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9 - I piętro
prowadzone są dyżury psychologa.

Czytaj całość artykułu "Dyżury psychologa w MGOPS Rydzyna"

Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenia dla osób organizacji pozarządowych.

2019-09-17
W ramach projektu Leszczyńskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (LOWES), realizowanego
przez Stowarzyszenie Centrum PISOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
Lesznie, organizowany jest cykl szkoleniowy dotyczący tworzenia i zarządzania przedsiębiorstwami
społecznymi.

Czytaj całość artykułu "Szkolenia dla osób organizacji pozarządowych."

Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w kryzysie

2019-09-05
Od 12 września 2019r. w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9 I piętro rozpoczyna swoją działalność Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w kryzysie.

Czytaj całość artykułu "Punkt Informacyjno-Konsultacyjny wsparcia osób i rodzin w kryzysie"

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat!

2019-08-21
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie przypomina o możliwości złożenia wniosków na kolejny okres zasiłkowy dotyczący świadczeń:
- zasiłku rodzinnego i wszystkich przysługujących dodatków,
- świadczenia dobry start ( 300+)
- świadczenia wychowawczego ( 500+)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto informuje się, że zgodnie z nowymi zasadami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od 1 lipca 2019r. program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, powinien złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
Ważne: Od 1 lipca należy złożyć JEDEN wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci, nawet na te dzieci, które mają przyznane świadczenie do 30.09.2019 r. na podstawie decyzji wydanej w roku 2018.
Wnioski od 1 lipca 2019r. można składać drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2019r. w wersji papierowej - w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie lub listownie.
Ważna informacja dla osób pracujących:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie dodatkowo czynny w sobotę 31.08.2019r. w godzinach 7.30 do 13.00
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga!!!

2019-08-14
W dniu 16.08.2019r. MGOPS w Rydzynie będzie przyjmował interesantów do godz. 12:00

Czytaj całość artykułu "Uwaga!!!"

Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat dotyczący wniosków 500+ od 1 lipca 2019r.

2019-06-04
Komunikat dotyczący wniosków 500+ od 1 lipca 2019r.
Od 1 lipca 2019r. zmienia się ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Sposób złożenia wniosku.

Czytaj całość artykułu "Komunikat dotyczący wniosków 500+ od 1 lipca 2019r."

Załączniki:

 1. Komunikat dotyczący wniosków 500+ od 1 lipca 2019r. (plik pdf 100KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Uwaga!!!

2019-05-07
Informuje się, że w dniu 24 maja 2019r. (piątek)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie nieczynny.

Czytaj całość artykułu "Uwaga!!!"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja Dyrektora MGOPS

2018-12-04
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie informuje, że Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie będzie czynny w sobotę 8 grudnia br. w godzinach 7.30-13.00, natomiast dzień 24 grudnia 2018r. będzie dniem wolnym od pracy.

Czytaj całość artykułu "Informacja Dyrektora MGOPS"

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne porady Radcy Prawnego

2018-09-17
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie informuje, że w okresie od 19.09.2018 do 12.12.2018 w każdą środę przyjmuje Radca Prawny po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie MGOPS w Rydzyna lub telefonicznie 65-5380-008
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe świadczenie "Dobry start" dla ucznia

2018-07-01
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start 300 dla ucznia, na rok szkolny (2018/2019) będą przyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r. będą realizowane w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Gdzie można pobrać wnioski:
Wnioski wraz z załącznikami można pobrać od 1 lipca 2018 r. ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie www.mgoprydzyna.opsinfo.pl lub w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ul. Rzeczypospolitej 9.
Ikonka symbolizująca artykuł

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 - TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

2018-05-30
Świadczenie wychowawcze 500 +
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1.08.2018r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1.07.2018r.
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia roku następnego, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego roku następnego.


Świadczenia rodzinne
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przyjmowane będą od 1.08.2018r. , a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1.07.2018r.
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane będą od 1.08.2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1.07.2018r.
W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami zostanie złożony od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia roku następnego, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego roku następ
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2017-11-16
21 listopada został ustanowiony Dniem Pracownika Socjalnego zapisem ustawy o pomocy społecznej z 1990 r. Jest to polski odpowiednik Social Work Action Day (Dnia Pracy Socjalnej), obchodzonego przez Międzynarodową Federację Pracowników Socjalnych w Europie od 1996 r. w każdy drugi wtorek listopada. Od 2007 r. wiosną obchodzony jest także Światowy Dzień Pracy Socjalnej.

Czytaj całość artykułu "Dzień Pracownika Socjalnego"

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpłatne warsztaty dla rodziców oraz bezpłatna pomoc psychologiczna

2017-08-10
Poradnia SSK KROKUS serdecznie zaprasza rodziców, mieszkańców Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na 3 cykle bezpłatnych warsztatów:
ˇ SZKOŁA DLA RODZICÓW - warsztaty umiejętności wychowawczych dla wszystkich rodziców, którzy chcą wiedzieć więcej o procesie wychowania dziecka;
ˇ ADHD - warsztaty edukacyjne dla rodziców wychowujących dzieci z zaburzeniami zachowania/ADHD;
ˇ WARSZTATY DLA RODZICÓW DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY ze strony własnych dzieci (nastoletnich i dorosłych).

Czytaj całość artykułu "Bezpłatne warsztaty dla rodziców oraz bezpłatna pomoc psychologiczna"

Ikonka symbolizująca artykuł

Oferta pracy

2017-08-03
Agencja Pośrednictwa Pracy i Doradztwa Personalnego EUROKONTAKT zaprasza do współpracy osoby pragnące pracować przy zbiorze pieczarek we Francji. Szczegóły oferty zamieszczone zostały w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. Oferta pracy (plik pdf 1816KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

INFORMACJA

2017-07-26
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie informuje, że 1 sierpnia 2017 r., to data początku składnia wniosków o:

- świadczenie wychowawcze z rządowego Programu Rodzina 500+
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.
- zasiłki rodzinne i specjalne zasiłki opiekuńcze na kolejny, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r., okres zasiłkowy, co wynika ze zmian zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych będą wydawane i przyjmowane w Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9.
Wnioski można składać również w formie elektronicznej, m.in. za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 podstawą przy ustalaniu prawa do ww. świadczeń będą dochody za rok 2016, przy czym należy uwzględnić zmiany w dochodach członków rodziny, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia złożenia wniosku. Dokumenty potwierdzające zmiany dochodów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku. Nie jest z kolei wymagane dołączanie do wniosku zaświadczeń o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2016 r.

Wyjątek stanowią osoby, które w 2016 r. prowadziły działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Do ww. wniosków osoby te muszą dołączyć zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
Wynika to ze zmiany obowiązujących przepisów, a organ nie jest w stanie samodzielnie pozyskać ww. informacji.
Ikonka symbolizująca artykuł

Klub Aktywności Rozmaitych w Wielkopolsce - Dni otwarte w Rydzynie 18.05.2017 r.

2017-05-16
Swoją działalność rozpoczyna sieć Klubów Aktywności Rozmaitych w Wielkopolsce dla młodzieży w wieku od 13. do 18. roku życia. Kluby pojawią się w powiecie pleszewskim, śremskim, wągrowieckim, nowotomyskim, leszczyńskim oraz konińskim. To będą miejsca otwarte, wspierające rozwój pasji i nabywania nowych umiejętności poprzez dzielenie się wiedzą.
To tutaj młodzi ludzie w wieku 13-18 lat będą mieli szansę na rozwój swoich zainteresowań i umiejętności. Stąd już blisko do rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych, nad czym czuwać będzie kadra Klubów Aktywności Rozmaitych. W klubach młodzież będzie miała możliwość podejmowania aktywności zgodnej z ich zainteresowaniami. Elastyczna formuła funkcjonowania klubów daje pole do kształtowania niezbędnej na późniejszym rynku pracy postawy otwartości na zmiany i nowe rozwiązania.

Czytaj całość artykułu "Klub Aktywności Rozmaitych w Wielkopolsce - Dni otwarte w Rydzynie 18.05.2017 r."

Załączniki:

 1. Klub Aktywności Rozmaitych w Wielkopolsce - Dni otwarte w Rydzynie 18.05.2017 r. (plik pdf 784KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Start w przyszłość zawodową - weż udział w projekcie

2017-05-16
Projekt Start w przyszłość zawodową, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa i edukacyjna, nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, psychologicznych, kluczowych-językowych, zawodowych i związanych z poruszaniem się po rynku pracy dostosowanych do wymogów regionalnego rynku pracy oraz doświadczenia zawodowego, a tym samym podwyższenie zdolności do zatrudnienia.
Projekt jest skierowany do osób w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i w szkoleniach w tym do osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy oraz do osób biernych zawodowo.

Czytaj całość artykułu " Start w przyszłość zawodową - weż udział w projekcie"

Załączniki:

 1. Start w przyszłość zawodową - weż udział w projekcie (plik pdf 314KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne

2016-09-06
Informujemy, iż od 1 sierpnia trwa przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2016 r.

Czytaj całość artykułu "Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne"

Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne

2016-09-06
W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie można ubiegać się o stypendia szkolne dla dzieci. Wnioski (do pobrania w siedzibie OPS pok. 1-2) można składać w okresie od 1 do 15 września 2016 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło w niej zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 514 zł na osobę w rodzinie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

2016-09-02
Do 25 października 2016 r., do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.
Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Czytaj całość artykułu "Nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności"

Załączniki:

 1. Nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (plik docx 252KB)
 2. Nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (plik docx 251KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

2016-07-01
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej. Szkolenie w PCPR w Lesznie prowadzone jest według Programu PRIDE - Rodzinna Opieka Zastępcza, zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Czytaj całość artykułu "Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej"

Załączniki:

 1. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej (plik docx 265KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie Programu 500+

2016-03-07
logo


1. W Gminie Rydzyna realizatorem Programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, ul. Rzeczypospolitej 9,
Tel. 65 53 80 008.
2. Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać w siedzibie MGOPS od 1 kwietnia 2016r.

3. W miesiącu kwietniu 2016r. wydłużone zostaną godziny pracy Działu, który zajmie się nowym programem:
1) w każdy poniedziałek urzędnicy będą pracować do godziny 18.00.
2) dodatkowo urzędnicy pracować będą w dwie soboty kwietnia:
2 kwietnia w godz. 9.00-13.00
16 kwietnia w godz. 9.00- 13.00

4. Formularze wniosków o świadczenie wychowawcze będzie można pobrać
od 21 marca 2016r.:
1) w siedzibie MGOPS
2) u sołtysów
3) w przedszkolach
4) ze strony internetowej MGOPS.

5. Dodatkowo wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać podczas dyżurów pracowników zorganizowanych w poszczególnych miejscowościach:

1) 5 kwietnia - Kaczkowo, świetlica wiejska, w godz. 9.00 - 11.30
- Rojęczyn, świetlica wiejska, w godz. 12.00 - 14.30
- Jabłonna, Przedszkole, w godz. 15.00 - 17.30

2) 7 kwietnia - Moraczewo, świetlica wiejska, w godz. 9.00 - 11.30
- Kłoda, świetlica wiejska, w godz. 12.00 - 14.30
- Tarnowa Łąka, świetlica wiejska, w godz. 15.00 - 17.30

3) 12 kwietnia - Nowa Wieś, świetlica wiejska, w godz. 9.00 - 11.30
- Dąbcze, świetlica wiejska, w godz. 12.00 - 14.30

4) 14 kwietnia - Robczysko, świetlica wiejska, w godz. 9.00 - 11.30
- Przybiń, świetlica wiejska, w godz. 12.00 - 14.30
- Tworzanice, świetlica wiejska, w godz. 15.00 - 17.30
Ikonka symbolizująca artykuł

500+

2016-02-29
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program Rodzina 500 plus, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Czytaj całość artykułu "500+"

Załączniki:

 1. 500+ (plik pdf 1898KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Infolinia dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie 801 120 002

2015-12-07
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia ze swojego wieloletniego doświadczenia pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wnioskuje, iż osoby uwikłane w przemoc często nie wiedzą do jakich instytucji zwrócić się z prośbą o pomoc, bądź boją się skontaktować bezpośrednio z przedstawicielami służb. Rozmowa telefoniczna dla wielu osób może być najbezpieczniejszą formą kontaktu. Oferta Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia stanowi zatem uzupełnienie i wsparcie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:
-wsparcie psychologiczne,
-informacje oprawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie,
-pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie "Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu).
Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość -nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania.

Załączniki:

 1. Infolinia dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie 801 120 002 (plik pdf 214KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

,,CENTRUM TO MY

2015-10-20
Grupa nieformalna ,, Kobiety w Centrum pod patronatem Stowarzyszenia ,,PRO - ACTIV w Rydzynie realizuje, w ramach II edycji konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2015, w okresie od 01.10.2015 do 30.11.2015 r. projekt pod nazwą Centrum to my. Celem projektu jest zwiększenie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie z lokalną społecznością.

Czytaj całość artykułu ",,CENTRUM TO MY "

Załączniki:

 1. ,,CENTRUM TO MY (plik docx 95KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe kryteria

2015-10-12
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 29 lipca 2015 r.) zmienione zostały kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń z pomocy społecznej. Od dnia 1 października 2015 r. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 514 zł.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2015 r) wprowadziło nowe kryterium dochodowe, które od 1 listopada 2015 r. wynosi 674 zł na osobę, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł na osobę. Zasiłek rodzinny na dziecko do 5 roku życia wynosić będzie 89 zł, 118 zł na dziecko do 18 roku życia, a dla pełnoletniego ucznia 129 zł. Rozporządzenie zmieniło też wysokość dodatków: dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosić będzie 185 zł (w przypadku niepełnosprawności dziecka 265 zł), dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 zł, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia 80 zł, powyżej 16 lat - 100 zł. Dodatek z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej ustalono w wysokości 63 zł, a z tytułu zamieszkiwania przy siedzibie szkoły 105 zł.
Nie zmieniono kwoty pozostałych dodatków do zasiłku rodzinnego tj. dodatku z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Festyn W rodzinie siła

2015-09-15
Zapraszamy Państwa do udziału w festynie Pożegnanie lata - przywitanie jesieni organizowany w ramach programu pn. W rodzinie siła, który odbędzie się w dniu 3 październik 2015 r. w hali sportowej w Rydzynie. Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. Festyn W rodzinie siła (plik pdf 1564KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne

2015-08-18
Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2015 r., są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. (Dz. U. z 2015 r. poz. 859)
Ponadto zawiadamiamy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2015 r., są przyjmowane od dnia 1 września 2015 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. (Dz. U. z 2015 r. poz. 114)
Ikonka symbolizująca artykuł

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2015-06-08
W siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie zakończył się cykl spotkań przedstawicieli Samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych, prowadzonych przez partnera projektu jakim jest Sieć Współpracy BARKA z Poznania. Cykliczne spotkania odbywały się w ramach projektu Obywatelska Wielkopolska, do którego Gmina Rydzyna przystąpiła w ub. roku, jako jedna z 10 gmin w województwie. Celem projektu było zwiększenie zakresu i jakości współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Projekt zakładał wdrożenie Modelu współpracy opracowanego przez Departament Pożytku Publicznego, Związek Miast Polskich, Colegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wielskich, Instytut Spraw Publicznych i Sieć SPLOT.

Czytaj całość artykułu "Współpraca z organizacjami pozarządowymi"

Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny

2015-01-07
Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863).

Czytaj całość artykułu "Karta Dużej Rodziny"

Załączniki:

 1. Karta Dużej Rodziny (plik pdf 107KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs "Wolontariat na medal 2014!"

2014-11-14
Regionalny Ośrodek EFS w Lesznie przy Centrum PISOP zaprasza do udziału w Konkursie Wolontariat na medal 2014! na najciekawszą inicjatywę zorganizowaną na rzecz lokalnej społeczności. Co to będzie za inicjatywa? To zależy od inwencji zgłaszających. Jedynym warunkiem jest, aby w jej organizację byli zaangażowani dzieci i młodzież bądź dorośli i seniorzy. Na najciekawsze inicjatywy czekają atrakcyjne nagrody.

Czytaj całość artykułu "Konkurs "Wolontariat na medal 2014!""

Ikonka symbolizująca artykuł

Spotkania z psychologiem dla rodziców małych dzieci

2014-09-23
Terenowy Komitet Ochrony Praz Dziecka w Lesznie zaprasza rodziców małych dzieci na dwugodzinne spotkanie z psychologiem w dniu 3 października o godz. 17:00 przy ul. Słowiańskiej 59b w Lesznie.
Chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu 65 520 27 32 czynnym w poniedziałki w godz. 17:00-18:00 i w w środy w godz. 12:00-13:00 lub na adres mailowy kontakt@tkopd.leszno.pl podając imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy.

Czytaj całość artykułu "Spotkania z psychologiem dla rodziców małych dzieci"

Ikonka symbolizująca artykuł

"Grupy wsparcia" dla kobiet doświadczających przemocy domowej

2014-09-23
Ośrodek Interwencji Kryzysowej TKOPD zaprasza do udziału w kolejnym cyklu spotkań "Grupy Wsparcia" dla kobiet doświadczających przemocy domowej. Celem spotkań jest udzielanie wsparcia, zmniejszenie poczucia osamotnienia oraz zmotywowanie uczestniczek do podjęcia skutecznych działań obronnych, które zatrzymają przemoc. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 2 października br. o godz. 13:30 w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka przy ul. Słowiańskiej 59b w Lesznie.

Czytaj całość artykułu ""Grupy wsparcia" dla kobiet doświadczających przemocy domowej"

Ikonka symbolizująca artykuł

Portal wielkopolskisenior.pl

2014-08-22
Za sprawą Fundacji Dojrzali50 wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Wielkopolskiego uruchomiony został pierwszy portal internetowy dla seniorów wielkopolskisenior.pl.

Czytaj całość artykułu "Portal wielkopolskisenior.pl"

Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny

2014-08-11
Informujemy, iż w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2013 r., są przyjmowane od dnia 1 sierpień 2013 r.

Czytaj całość artykułu "Stypendia szkolne, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny"

Ikonka symbolizująca artykuł

Karta Dużej Rodziny w Gminie Rydzyna

2014-07-08
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom (dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka) z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Czytaj całość artykułu "Karta Dużej Rodziny w Gminie Rydzyna"

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na szkolenie kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej

2014-05-15
Powaitowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej.

Czytaj całość artykułu "Nabór na szkolenie kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej"

Załączniki:

 1. Nabór na szkolenie kandydatów do pełnienie funkcji rodziny zastępczej (plik pdf 2288KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Doznajesz przemocy? Lekarz też ma obowiązek Ci pomóc!

2014-05-06
Bardzo często lekarz jest tą osobą, która jako pierwsza dowiaduje się o przemocy w rodzinie.
Pacjenci zgłaszają się do lekarzy z różnymi dolegliwościami, które mogą świadczyć o doznawaniu
przemocy w rodzinie - mówi Katarzyna Michalska z Państwowej Agencji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Ci, którzy doświadczają przemocy ze strony najbliższych, zazwyczaj nie
wiedzą, że zgodnie z prawem mogą oczekiwać pomocy m.in. w gabinecie lekarskim.

Czytaj całość artykułu "Doznajesz przemocy? Lekarz też ma obowiązek Ci pomóc!"

Ikonka symbolizująca artykuł

Konkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocy

2014-04-29
W styczniu został ogłoszony konkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocy. Organizatorem konkursu był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna. Konkurs prowadzony był w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Czytaj całość artykułu "Konkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocy"

Konkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocyKonkurs plastyczny pod hasłem Życie bez przemocy
Ikonka symbolizująca artykuł

ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA

2014-03-05
Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna i Narodowy Fundusz Zdrowia w Poznaniu - Delegatura w Lesznie informują, że: MOBILNY PUNKT WYDAWANIA DANYCH DOSTĘPOWYCH DO ZINTEGROWANEGO INFORMATORA PACJENTA (ZIP ) BĘDZIE OTWARTY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ ul. RZECZYPOSPOLITEJ 9 W RYDZYNIE W DNIU 26 MARCA 2014 ROKU ( ŚRODA) W GODZINACH 10.00 - 15.00

Dane dostępowe do systemu mogą odebrać wszystkie osoby dorosłe, które w tym dniu zgłoszą się z dowodem osobistym lub paszportem, jak również młodzież w wieku od 16 -18 lat, która posiada dowód osobisty lub paszport.
Dane dla dziecka do 18 roku życia może pobrać osoba, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.
Korzystając z systemu ZIP możemy :
- prześledzić historię swojego leczenia;
- dowiedzieć się w jakich szpitalach i poradniach udzielono nam świadczeń i ile one kosztowały;
- wyszukać wszystkie placówki na terenie Polski, w których możemy leczyć się w ramach ubezpieczenia NFZ, w jakich godzinach pracują;
- dowiedzieć się, na jakim etapie realizacji jest złożony w NFZ wniosek do sanatorium.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Załączniki:

 1. ULOTKA - ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA (plik pdf 115KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Przemoc w rodzinie

2014-03-03
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta wprowadzono specjalną procedurę postępowania z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie, jak również sprawcami przemocy.
Od momentu utworzenia w grudniu 2011 r. Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej prowadzonych było 15 Niebieskich Kart. Osoby poszkodowane najczęściej zgłaszają się na policję, która informuje o potrzebie podjęcia odpowiednich działań. Również szkoły powiadamiają o podejrzeniu stosowania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz placówki służby zdrowia.
W związku z licznymi informacjami podawanymi przez media o przemocy w rodzinach szczególnie wobec dzieci, zwrócić należy uwagę, aby mieszkańcy naszej gminy zainteresowali się losem swoich bliskich, przyjaciół, znajomych czy sąsiadów i interweniowali. Ofiary przemocy na ogół boją się prosić o pomoc i nie zawiadamiają odpowiednich instytucji.
Pamiętajmy szczególnie o dzieciach będących ofiarami przemocy, które zawsze będą chronić swoich rodziców. Tymczasem bezpośrednią reakcją dziecka na krzywdzenie jest wzrost agresji, niska samoocena, labilność emocjonalna, nieumiejętność wchodzenia w reakcje interpersonalne, wrogość w stosunku do otoczenia przy jednoczesnym przywiązaniu do rodziców - sprawców przemocy.
O słabej więzi dziecka z domem rodzinnym mogą świadczyć późne powroty do domu, wałęsanie się, spędzanie poza domem wielu godzin, ucieczki. Dom przestał być miejscem bezpiecznym, dziecko czuje się w nim zagrożone. Przemoc w domu rodzinnym oddziałuje na poziom pobudzenia i agresję dzieci. Frustracja powstała na skutek braku znalezienia swojego miejsca w domu rodzinnym, w społeczeństwie staje się przyczyną buntu, agresji i przemocy.
Przemoc fizyczna i psychiczna wobec dzieci wywołuje niedostosowanie społeczne. W wieku młodocianym osoby te sięgają po alkohol i narkotyki. Agresja prowadzi do popełniania przestępstw. U młodocianych przestępców rozwija się przerośnięte poczucie własnego ja, czują się wszechmocni, narasta u nich świadomość bezkarności i jednocześnie maleje poczucie winy.
Właśnie dlatego interwencja w przypadkach stwierdzenia lub podejrzenia przemocy leży w interesie nas wszystkich. Nie bądźmy obojętni. Nie zamykajmy się na problemy innych ludzi.
Ikonka symbolizująca artykuł

Konferencja MGOPS W Rydzynie

2013-10-08
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie zaprasza na konferencję podsumowującą projekt systemowy "Dobra Perspektywa" realizowany w latach 2008-2013 w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Konferencja odbędzie się w sali Rydzyńskiego Ośrodka Kultury w dniu 10 października 2013 r. o godz. 14ºº. W programie między innymi:
- Założenia realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej, istota stosowania instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej w pracy z klientem - wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
- Prezentacja projektu Dobra perspektywa na przestrzeni lat 2008-2013,
- Reintegracja społeczna i zawodowa Centrum Integracji Społecznej prowadzona
w ramach projektu systemowego - wystąpienie Kierownika CIS w Kłodzie
plakat244
Ikonka symbolizująca artykuł

Stypendia szkolne, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny

2013-09-12
Informujemy, iż w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rydzynie można ubiegać się o stypendia szkolne dla dzieci w okresie do 15 września 2013 r.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy w rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, której wysokość ustalona jest na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 456 zł na osobę w rodzinie.

Ponadto zawiadamiamy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2012 r., są przyjmowane od dnia 1 wrzesień 2013 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. (Dz. U. z 2006. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2013 r., są przyjmowane od dnia 1 sierpień 2013 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298 poz. 1769) do wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć zaświadczenia (wystawione przez jednostkę ZUS lub pracodawcę) albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny oraz pozostałe dokumenty wymienione w/w rozporządzeniu niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.
Ikonka symbolizująca artykuł

Punkt Konsultacyjny do spraw Uzależnień

2013-06-12
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień czynny jest w każdy wtorek od godziny 17.00 do 19.00 w salce Domu Parafialnego przy ul. Kościelnej. Dyżury pełni specjalista terapii uzależnień mgr Maciej Wendowski tel. 601 250 313.
Podstawowe zadania Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień to:
- całościowe rozpoznanie problemu zgłaszanego przez klienta,
- motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego, kierowanie tych osób do leczenia specjalistycznego - zarówno ambulatoryjnego jak i stacjonarnego,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
- rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
- gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy oraz kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się problemami, z jakimi zgłasza się klient,
- stała współpraca z innymi podmiotami zajmującymi się na danym terenie rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Ikonka symbolizująca artykuł

Spóldzielnie socjalne

2013-05-09
Centrum PISOP oraz Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości zapraszają na szkolenie informacyjno-rekrutacyjne dotyczące założenia społdzielni socjalnej.
Zaproszenie umieszczone zostało w pliku ponożej.

Załączniki:

 1. zaproszenie (plik pdf 534KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Piknik rowerowy

2013-04-30
W dniu 26 kwietnia 2013r. odbył się piknik rowerowy. Impreza została zorganizowana w ramach przystąpienia Gminy Rydzyna do ogólnopolskiej akcji ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA 2013. Odpowiedzialny Kierowca to kampania profilaktyczno-edukacyjna skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych, oparta na profesjonalnych materiałach edukacyjnych, które przekazane do szkół stanowiły wsparcie merytoryczne nauczycieli. Uwieńczeniem działań kampanii w gminie Rydzyna był piknik rowerowy.
Uczestnicy pikniku rowerowego pokonali najpierw trasę, która biegła wzdłuż Zalewu , w kierunku Dąbcza, potem Młyńskiej Góry w Rydzynie. Metą rajdu był plac przy Strzelnicy w parku w Rydzynie, gdzie na jego uczestników czekały liczne atrakcje i niespodzianki. Każdy uczestnik rajdu otrzymał drobne upominki w postaci elementów odblaskowych, zorganizowane zostały ciekawe konkursy min.: Strzelec Wyborowy, Mistrz Kierownicy, Znawca Teorii, za udział w których przewidziane były nagrody. Dla chętnych były alko gogle, które symulowały zachowanie człowieka po spożyciu alkoholu, w szczególności zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. Przy użyciu alkogogli można było wykonać proste zadania i ćwiczenia. W ramach pikniku przygotowana została ekspozycja pojazdów policyjnych należących do Komendy Miejskiej Policji w Lesznie oraz wozu strażackiego. Atrakcją imprezy było również ognisko i możliwość upieczenia kiełbasy na specjalnie do tego przygotowanych kijach.
Piknikowi patronował Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komenda Miejska Policji w Lesznie wraz z Zespołem Dzielnicowych w Rydzynie.
Podziękowanie za udział w kampanii oraz pikniku rowerowym należy się nauczycielom i pedagogom ze Szkół Podstawowych w Rydzynie, Kaczkowie, Dąbczu oraz Gimnazjum w Rydzynie, pani Elżbiecie Jabłońskiej, która pomocą pielęgniarską wspierała uczestników rajdu, panu Bonifacemu Skrzypczak przewodniczącemu Rady Miejskiej Rydzyny , fundatorowi poczęstunku dla uczestników pikniku, panu Władysławowi Poślednikowi z Koła Emerytów i Rencistów w Rydzynie, Bractwu Kurkowemu w Rydzynie za udostępnienie toru strzeleckiego i wielu innym sympatykom kampanii za wsparcie i zaangażowanie przy jej organizacji.
g1g2g3g4g5g6g7g8g8g9g10g11g10g15g13
Ikonka symbolizująca artykuł

Cykl Szkoleniowy dla liderów lokalnych

2013-04-30
Pracujesz w samorządzie, szkole, a może działasz w fundacji lub stowarzyszeniu? Angażujesz się w organizację lokalnych wydarzeń?

Chcesz włączać się w działania na rzecz społeczności lokalnej?

Postaw na rozwój swój i swojego otoczenia! Dołącz do grona Lokalnych Liderów!

Szukamy ludzi, którzy mają odwagę brać sprawy w swoje ręce i chcą się rozwijać jako Liderki i Liderzy. Rekrutacja trwa do 24 maja.

Jeśli działasz na rzecz swojej społeczności, a chcesz robić to jeszcze skuteczniej - zgłoś się do Cyklu szkoleniowego dla Liderów Lokalnych!

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj). Na zgłoszenia, wysłane drogą elektroniczną na adres joanna.jekot@pisop.org.pl lub pod numer fax. 65 520 78 86, czekamy do 24 maja 2013 r.
Nie spóźnij się!
Do 7 czerwca, analizując formularze zgłoszeniowe i spotykając się z Kandydat(k)ami, wybierzemy 12 Liderów Lokalnych.

Szczegółowych informacji udzielają: Joanna Jękot pod adresem mailowym joanna.jekot@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86 lub Agnieszka Gałka pod adresem mailowym agnieszka.galka@pisop.org.pl, tel. 65 520 78 86

Działania wspierające Liderów Lokalnych organizowane są w ramach projektu pn. Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Cyklu dla Liderów Lokalnych jest bezpłatny.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko asystenta rodziny.

2013-04-15
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ogłosił nabór na stanowisko asystenta rodziny.
Dokładne informacje zostały umieszczone w zakładce "nabory na stanowiska".
Ikonka symbolizująca artykuł

DOBRA PERSPEKTYWA - 2012

2012-11-19
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie od 2008r. realizuje projekt "Dobra perspektywa" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu jest zwiększenie szansy na integrację społeczną i zawodową kobiet i mężczyzn z gminy Rydzyna, klientów pomocy społecznej, w szczególności tych, którzy pozostają bez zatrudnienia lub są osobami bezrobotnymi. W 2012 r. w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty z psychologiem oraz doradcą zawodowym, a także dwa kursy kwalifikacji zawodowych: kurs konserwatora terenów zielonych oraz kurs "Profesjonalne sprzątanie", z których skorzystało 12 osób. Uczestnicy kursów mieli możliwość zdobycia swojej wiedzy podczas zajęć teoretycznych oraz zajęć praktycznych zorganizowanych min. w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie oraz Pływalni "Akwawit" w Lesznie.
W ramach działań środowiskowych zorganizowano we wrześniu br. imprezę integracyjną - festyn rodzinny w Dąbczu, w którym udział brało wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Dodatkowo w ramach działań projektu, od lutego br. pokrywana jest część kosztów pobytu 4 osób w Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie.f2f1f3f5f6f7
Ikonka symbolizująca artykuł

Festyn w Dąbczu

2012-09-12
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które bawiły się razem z nami w trakcie festynu w Dąbczu.
Szczególne podziękowania składamy tym, którzy zaangażowałi się w organizację naszego przedsięwzięcia: Panu Wojciechowi Jędrzejczakowi, Panu Markowi Rybińskiemu oraz członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbcza, Panu Markowi Zalesińskiemu i Pani Joannie Klimpel oraz pracownikom Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, Panu Stanisławowi Andrzejewskiemu.
Zapraszamy do zapoznania się z galerią!!!12345678910111213141516171819f202122232425262728293031323335363738394041424546474849505152535455565758596061626364656667686970808182838485868788899091
Ikonka symbolizująca artykuł

Zaproszenie na festyn rodzinny w Dąbczu

2012-08-31
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie zaprasza mieszkańców Gminy Rydzyna na festyn, który odbędzie się przy Szkole Podstawowej w Dąbczu.
W programie m.in. : zmagania sportowe, konkursy z nagrodami, pokazy młodych talentów, grilowane kiełbasy, a także dmuchany tor przeszkód, kule wodne, dojenie krowy, przejażdżki kucykiem, pokazy strażackie.
Serdecznie zapraszamy!!!f.1
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

2012-08-28
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

1. Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

- 539 zł na osobę w rodzinie
- lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

2. Od dnia 1 listopada 2014 r.

- 574 zł na osobę w rodzinie
- lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

- 77 zł na dziecko do 5 lat,
- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie terminów ubiegania się o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

2012-07-16
Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2012 r., będą przyjmowane od dnia 1 wrzesień 2012 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. (Dz. U. z 2006. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2012 r., są przyjmowane od dnia 1 sierpień 2012 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. (Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298 poz. 1769) do wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć zaświadczenia (wystawione przez jednostkę ZUS lub pracodawcę) albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów członków rodziny oraz pozostałe dokumenty wymienione w/w rozporządzeniu niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.
Ikonka symbolizująca artykuł

"Dobra perspektywa" 2012

2012-06-11
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w roku 2012 kontynuuje realizację projektu Dobra perspektywa w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską poprzez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt służy aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet i mężczyzn ze środowisk miejsko - wiejskich oraz integracji środowiska lokalnego. Uczestnicy projektu to osoby w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne oraz niepozostające w zatrudnieniu, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym motywem uczestnictwa w projekcie jest chęć podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia. Kolejne potrzeby to chęć wejścia na rynek pracy, usamodzielnienie się, jak również chęć poznania samego siebie, swoich możliwości, dotarcia do potrzeb ważnych w procesie podejmowania decyzji zawodowych i dotyczących godzenia roli rodzica i pracownika.
Od lutego br. 4 uczestników projektu bierze udział w zajęciach Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie, które służy reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W maju br. 6 kobiet i mężczyzn uczestniczyło w warsztatach z doradcą zawodowym oraz psychologiem, a następnie w kursie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu został zorganizowany kurs konserwatora terenów zielonych, w trakcie którego uczestnicy mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności w Miejski Zakładzie Zieleni w Lesznie.
Od września br. planowane jest rozpoczęcie kolejnego kursu zawodowego Profesjonalne sprzątanie.
f. 1f.2f.3f.4f.5f.6f7f.8f.9f.10f.11f.12f.13
Ikonka symbolizująca artykuł

Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

2012-05-22
Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2012r. będzie przyznane po 31 maja 2012r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012r.
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty "Mądrzy Rodzice"

2012-04-04
W dniach 28 luty - 22 marca w sali konferencyjnej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie odbył się cykl spotkań warsztatowych dla mieszkańców miasta i gminy Rydzyna w ramach programów Mądrzy Rodzice pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Fundacji KIDPROTECT oraz Rodzina bezpieczna finansowo pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Fundacji Wspomagania Wsi.
Organizatorem projektu byli Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie, natomiast bezpośrednimi realizatorami, odpowiedzialnymi za merytoryczną stronę spotkań - Daria Przewoźna i Lilianna Szewczyk.
Warsztaty dotyczyły rozwoju umiejętności rozwiązywania przez rodziców problemów rodzinnych i finansowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenia kwalifikacji wychowawczych. Uczestnicy wysłuchali informacji na temat zagrożeń współczesnego świata m.in. uzależnienia od środków psychoaktywnych, internetu, komputera, zaburzenia odżywiania, depresja dziecięca. Poszerzali swoją wiedzę w zakresie praw i obowiązków, jakie spoczywają na rodzicach wynikających z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz postępowanie w przypadku zaniedbań rodzicielskich.
Zajęcia prowadzone były przez specjalistów: pedagoga Darię Przewoźną, psychologa Karolinę Sobierajską, kuratora rodzinnego Michała Domagałę.
W warsztatach uczestniczyło 14 osób, w tym 5 pozostających pod opieką kuratora. Były to osoby zaproszone imiennie, wybrane spośród rodziców OSW, PZWWRD i podopiecznych MGOPS w Rydzynie. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe: teczki, notesy, poradniki w formie książkowej, broszurowej, także elektronicznej. W czasie zadań wykonywano wiele zadań pisemnych i dramowych - ćwiczono skuteczne postępowanie rodzica w określonych sytuacjach.
Wszyscy uczestnicy zajęć ocenili je jako dające większą wiedzę i umiejętności w kwestii radzenia sobie z trudnymi aspektami rodzicielstwa.
f. 1
Ikonka symbolizująca artykuł

Dzień Pracownika Socjalnego

2011-11-18
Dzień Pracownika Socjalnego to święto obchodzone w Polsce 21 listopada na mocy ustawy o pomocy społecznej z dn. 29 listopada 1990 r. Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w 1989 r. Jacka Kuronia, Joanny Staręga - Piasek oraz pracowników pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego.
Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracownika socjalnego. Tego dnia minister odpowiedzialny za resort pomocy społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.
Pracownik socjalny udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej. Zadaniem pracowników socjalnych jest też dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania świadczeń. Wyzwaniem dla pracowników jest pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. W ten sposób pracownicy pełnią rolę animatorów i organizatorów społeczności lokalnych. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności prowadzenie pracy socjalnej. Wspierają oni swoich podopiecznych, motywując ich do podjęcia działań zmierzających do zmiany trudnej sytuacji, wyjaśniają, są rzecznikami spraw osób, którym pomagają, ułatwiają nawiązanie kontaktów z innymi osobami, grupami, instytucjami, organizują dostęp do poradnictwa specjalistycznego.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie zatrudnia 4 pracowników socjalnych
foto 1foto 2foto 3
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat w sprawie terminów ubiegania się o świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

2011-08-11
Informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2011 r., będą przyjmowane od dnia 1 wrzesień 2011 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia. (tj. Dz. U. z 2006. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.)
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 października 2011 r., są przyjmowane od dnia 1 sierpień 2011 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada. (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 1 poz. 7 z późn. zm.)
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat o bezpłatnych poradach prawnych

2011-08-11
Fundacja Familijny Poznań oraz Biuro Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Lesznie serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Rydzyna do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych, które odbędą się w dniu 18.08.2011 (czwartek) roku w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie przy ulicy Rzeczypospolitej 9.
Porady będą udzielane w godzinach od 9.00 do 15.00 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zapisy pod numerem telefonu 501 670 183.
W przypadku niemożliwości otrzymania porady prawnej ze względu na brak miejsc istnieje oczywiście możliwość uzyskania porady prawnej w siedzibie Biura Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej w Lesznie przy ulicy Kościelnej 3, po wcześniejszym umówieniu spotkania.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Fundacji Familijny Poznań: www.familijny.pl
Drogą elektroniczną: poradyprawneleszno@familijny.pl
Telefonicznie: 65 521 02 02 oraz 501 670 183
Ikonka symbolizująca artykuł

Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

2011-07-27
Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).
Ikonka symbolizująca artykuł

Tak bawiliśmy się!

2011-05-31
W sobotę 21 maja 2011 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską poprzez Europejski Fundusz Społeczny zorganizował festyn rodzinny w Tworzanicach pod hasłem Baw się z nami!!!.
Atrakcje festynu przyciągnęły do Tworzanic wielu gości. Każdy mógł skosztować grochówki ugotowanej przez uczestniczki kursu małej gastronomii z wybranymi elementami organizacji i obsługi imprez okolicznościowych również zorganizowanego przez M-GOPS w Rydzynie, a także wypieków Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Tworzanicach, chleba ze smalcem i ogórkiem oraz kawy, herbaty i soków.
Dzieci do dyspozycji miały trampolinę, basenik z piłeczkami, dmuchany zamek oraz zjeżdżalnię.
Grupa muzyczna Wehikuł zabawiała wszystkich uczestników festynu. Prowadziła wiele konkurencji, które upodobały sobie szczególnie dzieci i młodzież. Wszystkie pociechy były nagradzane i częstowane słodyczami. Również dorośli brali udział w niektórych zmaganiach i cieszyli się dobrą zabawą.
Czas umilił także zespół Małe Moraczewo.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa zatytułowana Poznaj pasję swojego sąsiada. Swoje prace zaprezentowali: dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Pawłowicach, Pani Eleonora Szpurka, Pani Krystyna Pawelska, Pani Anna Śniegucka, Pani Grażyna Baum, Pan Leszek Klupś oraz Pani Agnieszka Wylczyk.
Wszystkie atrakcje festynu były bezpłatne, dlatego należy podziękować sponsorom Panu Krystianowi Apolinarskiemu oraz Panu Andrzejowi Gawlickiemu, a także wszystkim Paniom za wspaniałe wypieki. Podziękowania należą się również wszystkim tym osobom, które pomagały w przygotowaniu terenu, na którym odbył się festyn oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbcza.
f1f2f3f4f5f6f7f8f9f10f11f12f13f14f15f16f17f18f19f20f21f22f23f24f25f26f27f28f29f30f31f32f33f34f35f36f37f38
Ikonka symbolizująca artykuł

Wielki festyn w Tworzanicach - sobota 21 maja 2011 r.

2011-05-11
zaproszenie
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie w ośrodku pomocy społecznej

2011-03-11
W dniu 3 marca 2011r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie zostało zorganizowane Szkolenie dla Pełnomocników oraz członków i kandydatów do Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespoły Interdyscyplinarne (zakres działania)", którego realizatorem był Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.
Tematyka szkolenia obejmowała min. obszary problemów związane z nadużywaniem alkoholu, w szczególności dot. kompetencji członków KPiRPA, ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu, wydawania zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Omawiano również zagadnienia związane z edukacją publiczną w zakresie problematyki alkoholowej i skuteczną działalnością profilaktyczną. Dodatkowo osoby biorące udział w szkoleniu zostały zapoznane z tematyką zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, a także z nowymi zadaniami nałożonymi na samorząd terytorialny na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, w tym powołania w gminach Zespołów Interdyscyplinarnych.
Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z samorządem leszczyńskim. W spotkaniu udział wzięli: Grażyna Banasik radna Rady Miasta Leszna, Maciej Dziamski sekretarz Miasta Leszna, Mirosław Frątczak komendant Straży Miejskiej Leszna, Inga Kaminiarz kierownik MGOPS w Rydzynie oraz pracownicy socjalni: Iwona Wojciechowska, Mirosława Maćkowska, Elżbieta Biernaczyk, Magdalena Makowiecka-Piecuch, Bogumiła Klimpel inspektor MGOPS w Rydzynie, Maria Wolsztyniak pedagog SOSW w Rydzynie, Iwona Juskowiak pedagog SP w Rydzynie, Agnieszka Krumska pedagog SP w Dąbczu, Maciej Urbanowski kierownik Rewiru Dzielnicowych w Rydzynie oraz dzielnicowi: Krzysztof Wojtyczka i Mariusz Duda.
zdjęcie 1
Ikonka symbolizująca artykuł

Dożywianie uczniów

2011-03-02
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie jest realizatorem zadania należącego do kompetencji gminy z zakresu dożywiania dzieci. Samorząd otrzymał dotację na ten cel z budżetu państwa.
Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728) art. 17 do zadań własnych gminy należy dożywianie dzieci. Z kolei ustawa z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267 poz. 2259 ze zm.) umożliwia funkcjonowanie programu dożywiania uczniów. Jest to program rządowy obejmujący dożywianie dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne.
Aby otrzymać pomoc w formie bezpłatnych posiłków należy zgłosić się do siedziby Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie i złożyć wniosek wraz ze stosownymi dokumentami. Z dożywiania mogą skorzystać te rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
Ikonka symbolizująca artykuł

Wieczerza Wigilijna

2010-12-29
Rydzyńskie Stowarzyszenie Społeczne Podaj rękę we współpracy z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydzynie oraz Urzędem Miasta i Gminy Rydzyna zorganizowało Wieczerzę Wigilijną dla samotnych i starszych osób naszej gminy.

Stowarzyszenie już kolejny rok podjęło się tego przedsięwzięcia w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców naszej gminy. Kolacja Wigilijna dla osób potrzebujących stała się już bowiem tradycją wielu polskich miast.

Wieczerza odbyła się 23 grudnia 2010 r. w Rydzyńskim Ośrodku Kultury. Uczestnikom podano tradycyjne dania wigilijne: barszcz z uszkami, rybę, kapustę z grzybami, pierogi oraz krokiety. Każdy mógł także skosztować domowych wypieków oraz owoców. Przybyli goście otrzymali ponadto paczkę ze słodyczami, a osoby niepełnosprawne i samotne, które nie mogły przybyć na spotkanie osobiście, paczki ze świątecznymi daniami, które dostarczyli członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Spotkanie zainaugurował Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna Grzegorz Jędrzejczak składając życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne oraz dzieląc się opłatkiem ze współtowarzyszami Wieczerzy. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i życzliwej atmosferze, które zaszczycili również Sekretarz Miasta i Gminy Rydzyna Pan Marcin Szargan, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Bonifacy Skrzypczak, Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Rydzyny Pan Władysław Poślednik, Radny Pan Kornel Malcherek oraz Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie Pani Inga Kaminiarz.

Uczestnicy Kolacji mieli okazję do wspólnego kolędowania, a także do obejrzenia jasełek przedstawionych przez członków Stowarzyszenia oraz wolontariuszy.

Kolacja Wigilijna odbyła się dzięki ofiarności naszych sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy za dobre serce i empatię, w szczególności Pani Teresie Walkiewicz, Panu Bonifacemu Skrzypczakowi, Panu Kornelowi Malcherkowi, Panu Marianowi Andrzejewskiemu, Państwu Jolancie i Maciejowi Paszkowiakom, Panu Marianowi Biernatowi, Panu Markowi Janowskiemu, Firmie Handlowo Usługowej A. Mitela, Firmie Transport Ciężarowy E. Bojek, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Święciechowie.
Wieczerza Wigilija zdjęcie 1Wieczerza Wigilija zdjęcie 2Wieczerza Wigilija zdjęcie 3Wieczerza Wigilija zdjęcie 4Wieczerza Wigilija zdjęcie 5Wieczerza Wigilija zdjęcie 6
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

2010-07-01
Od 1 czerwca br. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej funkcjonuje w wyremontowanym budynku przy ul. Rzeczypospolitej 9 w Rydzynie, w którym do niedawna mieścił się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Numer telefonu i faxu: 65 538 00 08. W najbliższym czasie do tego budynku przeniesiona zostanie również biblioteka publiczna w Rydzynie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

ul. Rzeczypospolitej 9
64-130 Rydzyna
tel./faks: (65)538-00-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO