ikona wczytywania strony

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.mgopsrydzyna.opsinfo.pl)

2020-03-13

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mgopsrydzyna.opsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-07-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-13 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Taterka, informatyk@rydzyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0-65 5380 008. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Rzeczypospolitej. Do wejścia prowadzi 1 stopień oraz podjazd dla wózków. Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol budynku, w którym znajdują się krzesełka i stoliki. W budynku nie ma windy. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku, jaki i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tłumacza języka migowego.


Aktualizacja deklaracji: 2022-03-30

Otwórz deklarację dostępności strony www.mgopsrydzyna.opsinfo.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

ul. Rzeczypospolitej 9
64-130 Rydzyna
tel./faks: (65)538-00-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO