ikona wczytywania strony

Nabory na stanowiska

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do pracy

2021-04-08

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. księgowości i finansów.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie http://bip.mgops.rydzyna.pl/dokument/36
Telefon do kontaktu 65 53 80 008.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do pracy

2020-11-27

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy księgowego.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie http://bip.mgops.rydzyna.pl/dokument/32
Telefon do kontaktu 65 53 80 008.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do pracy

2020-11-27

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy księgowego.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie http://bip.mgops.rydzyna.pl/dokument/32
Telefon do kontaktu 65 53 80 008.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór do pracy

2016-02-29

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ogłasza nabór na stanowisko do spraw świadczenia wychowawczego.
Wszelkie informacje dotyczące naboru zostały umieszczone na stronie http://bip.rydzyna.pl/dokument/3712.
Telefon do kontaktu 65 53 80 008.

Ikonka symbolizująca artykuł

Wyniki naboru na stanowisko asystenta rodziny

2013-05-29

Komisja Rekrutacyjna MGOPS w Rydzynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny została wybrana Pani Marzena Burmistrzak.

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom dotyczącym wykształcenia i zakresu wiedzy fachowej związanej ze specyfiką stanowiska oraz umiejętnościom stawianym na wymaganym stanowisku.

Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

2013-04-15

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie

ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY


OKREŚLENIE STANOWISKA

forma zatrudnienia - umowa o pracę na czas określony;
przewidywany termin zatrudnienia od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
system zadaniowy czasu pracy - oznacza to, że praca asystenta rodziny będzie wykonywana także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy ( 30godz. tygodniowo )

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

obywatelstwo polskie;
wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub - wykształcenie na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi i rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi programowy zakres szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny;
wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
brak przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na wskazanym stanowisku pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE

znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2013r. poz. 135 j.t.), ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r., poz.182 j.t. ) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.);
znajomość obsługi komputera i programów biurowych;
wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;
kreatywność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy, otwartość, dokładność, obowiązkowość,
odporność na sytuacje stresowe;
umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;
prawo jazdy kat. B oraz posiadanie własnego środka transportu;

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej, niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
sporządzanie, na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 190 z 2009 r., poz. 1493, z póz. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
współpraca z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, PUP, Urząd Miasta i Gminy, itp.;

WYMAGANE DOKUMENTY

życiorys ( CV);
list motywacyjny;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej;
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania w pełni z praw publicznych;
oświadczenie kandydata o niekaralności;
oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza nie jest ograniczona;
oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego;
oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie ul. Rzeczypospolitej 9 pok. Nr 4 do dnia 30 kwietnia 2013 r. w godzinach urzędowania, tj. w poniedziałki od 800 do 1600, od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 osobiście lub pocztą ( decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem Nabór na stanowisko asystenta rodziny.
Praca asystenta nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty.
Z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rydzynie oraz na ogólnodostępnej tablicy informacyjnej Ośrodka.
dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65/5380008.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie

ul. Rzeczypospolitej 9
64-130 Rydzyna
tel./faks: (65)538-00-08

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO